ചെയർമാന്റെ സന്ദേശം

മാന്യരെ, ഭാഗ്യക്കുറി തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ലക്ഷ്യം വെച്ച് 2008-ൽ ഇടതു മുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേനിധി ബോഡ് […]