പെൻഷൻ

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം   – ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് മുഖേന നൽകിവന്നിരുന്ന 500/- രൂപ പെൻഷൻ 1100/- രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അർഹതാ മാനദണ്ഡം  – അമ്പത്തിയഞ്ച് […]