ഉപരിപഠനത്തിനുളള സ്‌കോളർഷിപ്പ്

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം മെഡിക്കൽ ബിരുദം25,000/- എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം15,000/- നഴ്സിംഗ്  ബിരുദം15,000/- പാരാ മെഡിക്കൽ ബിരുദം 15,000/- എം.ബി.എ/എം.സി.എ15,000/- ബിരുദാനന്തര ബിരുദം7000/- ബിരുദം5000/- മൂന്നുവർഷ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ3000/-   […]

വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡ്

ഓരോ വർഷവും എസ്.എസ്.എൽ.സി., ഹയർസെക്കന്ററി തലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക്  വാങ്ങിയ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക്് ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളിലായി യഥാക്രമം 2000/, 1500/, […]

മരണാനന്തര ധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം   – സ്വാഭാവികമരണത്തിന് 50,000/ രൂപ, അപകടമരണത്തിന് 1,00,000/ രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം  – മരണപ്പെടുന്ന ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് മരണാനന്തര ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നു. അപേക്ഷിക്കേണ്ട […]

പ്രസവാനുകൂല്യം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം   – 5,000/- രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം  – ഒരു വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള വനിതാ അംഗങ്ങൾക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയുളളത്. രണ്ട് തവണ […]

വിവാഹധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം   – 5,000/- രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം – മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള വനിതാ അംഗങ്ങളുടേയും അംഗങ്ങളുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളുടേയും വിവാഹച്ചെലവിനായാണ് ഈ […]

ചികിത്സാധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം – പരമാവധി 20,000/- രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം – ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള അംഗങ്ങൾക്ക്  അഞ്ച് ദിവസമോ അതിൽ […]

ബോർഡിന്റെ ഘടന

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നാല് ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും ഏഴ് അനൗദ്യോഗിക അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.  നികുതി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, തൊഴിൽ […]

ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടേയും വില്പനക്കാരുടേയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടേയും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് കേരള […]

ചെയർമാന്റെ സന്ദേശം

മാന്യരെ, ഭാഗ്യക്കുറി തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ലക്ഷ്യം വെച്ച് 2008-ൽ ഇടതു മുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേനിധി ബോഡ് […]