സംസ്ഥാന ഓഫീസ്

ശ്രീമതി.എം.അഞ്ജന I.A.S.(ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ)
949 683 0500

ശ്രീ. എസ്. കനേഷ്യസ്  (സംസ്ഥാന ക്ഷേമനിധി ഓഫീസർ)
833 001 0851

ശ്രീ. എസ്. സഞ്ജയകുമാർ (നോഡൽ ഓഫീസർ)
833 001 0852

ശ്രീ. പി.ആർ. ജയപ്രകാശ് (ചെയർമാൻ)
കളത്തിൽവീട്
മൂലംകാവ് പി.ഒ., സുൽത്താൻബത്തേരി
വയനാട്-673 596
833 001 0850, 974 754 7286
 
 
 
ബോർഡ് മെമ്പർമാർ 
ശ്രീ. വി.എസ്. മണി (അംഗം)
നിതഭവൻ, കൊമ്മാടി
തുമ്പോളി പി.ഒ, ആലപ്പുഴ
944 759 6846
 
ശ്രീ. എം.കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ (അംഗം)
മാങ്കുഴി ഹൗസ്, കണിമംഗലം പി.ഒ
തൃശൂർ-680 027
949 621 3984
 
ശ്രീ. എം.പി. ജമാൽ (അംഗം)
അണ്ണാശ്ശേരി പി.ഒ938 863 6381
തലക്കുളത്തൂർ
കോഴിക്കോട്-673 317
 
ശ്രീ. ടി.ബി.സുബൈർ തൊടിപ്പറമ്പിൽ (അംഗം)
ഇടവെട്ടി പി.ഒ, തൊടുപുഴ,
ഇടുക്കി-685 588
974 799 7000
 
ശ്രീ. വി. ബാലൻ (അംഗം)
സാകേതം,944 698 8590
തായ്നേരി, പയ്യൂർ പി.ഒ
കണ്ണൂർ-670 307
 
ശ്രീ. ഫിലിപ്പ് ജോസഫ് (അംഗം)
എരുമംഗലത്ത് ഹൗസ്
കുമാരനല്ലൂർ പി.ഒ, കോട്ടയം
944 709 2820
 
മിൻഹാജ് ആലം I.A.S.
(സെക്രട്ടറി, നികുതി വകുപ്പ്)
 
ശ്രീ. എസ്. ഷാനവാസ് I.A.S.
(സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഡയറക്ടർ)
 
ശ്രീമതി ശോഭന എസ്.
(അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, ധനവകുപ്പ്)
 
 ശ്രീ. മോഹനകുമാർ കെ.പി.
(അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി, തൊഴിലും പുനരധിവാസവും വകുപ്പ്)
 


 
തിരുവനന്തപുരം
കൊല്ലം
പത്തനംതിട്ട
ആലപ്പുഴ
ശ്രീ. രാജ് കപൂർ എം.
ജില്ലാഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
റ്റി.സി. 14/32(2),
സണ്ണി മീഡ്സ് ലെയ്ൻ,
പാളയം, തിരുവനന്തപുരം-34
9495446666,
8330010855,
0471-2325582
ശ്രീ. മിത്ര ഡി.എസ്
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
ബിഷപ്പ് ഹൗസ്,
ക്രോസ്സ് ജംഗ്ഷൻ
ജവഹർ ബാലഭവന് സമീപം
കൊല്ലം-691 001
7559059976,
8330010856,
0474-2744447
ശ്രീ. ബെന്നി ജോർജ്ജ്
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
പത്തനംതിട്ട, പിൻ-689 645
9495523130
8330010857
0468-2222709
ശ്രീ. പി.ഡബ്ളിയ്യൂ. സക്കറിയ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമ ഓഫീസർ, 1-ാം നില,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സ്,
തത്തംപള്ളി,
ബോട്ട്ജട്ടിക്കു സമീപം
ആലപ്പുഴ-688 013
9496466435,
8330010858,
0477-2252291
കോട്ടയം
ഇടുക്കി
എറണാകുളം
തൃശ്ശൂർ
ശ്രീമതി ഷീല പി.ആർ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
യൂണിയൻ ക്ലബ്ബ് റോഡ്
കോട്ടയം-686 001
9400700929
8330010859
0481-2300390
ശ്രീമതി കെ.എം.പാത്തുമ്മ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
7/295, നെടുംപുറത്ത് ടവർ
ഇടുക്കി റോഡ്, തൊടുപുഴ
ഇടുക്കി-685 584
9495737667
8330010860
0486-2220470
ശ്രീമതി എൻ. ലത
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
7-ാം നില, റെവന്യൂ ടവർ
ബോട്ട് ജട്ടിക്കു സമീപം
എറണാകുളം-682 011
9995610455
8330010861
0484-2351183
ശ്രീമതി ഷാഹിദ കെ.എസ്.
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
തൃശ്ശൂർ-680 003
9400565196
8330010862
0487-2360490
പാലക്കാട്
മലപ്പുറം
കോഴിക്കോട് വയനാട്
ശ്രീ. ഹരീഷ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
പാലക്കാട് – 678 001
9446080531
8330010863
0491-2505170
ശ്രീ. ഡി.ബിജു
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
മലപ്പുറം – 676 505
9497146713
ശ്രീ. നൗഷാദ്.എ
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കോഴിക്കോട് – 673 020
9446553123
8330010865
0495-2536222
 
ശ്രീ. ബെന്നി ഫിലിപ്പ്
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
എം.ജി.റ്റി. ബിൽഡിംഗ്,
കൽപ്പറ്റ, വയനാട്-673 121
9961023727
8330010866
04936-203686
കണ്ണൂർ
കാസർഗോഡ്
   
ശ്രീ. സുനിൽ കുമാർ.ഡി
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ
കണ്ണൂർ – 670 002
9895052434
8330010867
0497-2701081
ശ്രീ. രാജേഷ് കുമാർ.എസ്.
ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി
ക്ഷേമ ഓഫീസർ,
2-ാം നില – എഫ് ബ്ലോക്ക്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,
വിദ്യാ നഗർ പി.ഒ.,
കാസർഗോഡ് – 671 123
9447204903
8330010868
04994-256404