കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡ്

വിതരണം ചെയ്ത ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

2012 – 13

2013 – 14

2014 – 15

അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അനുവദിച്ച തുക

അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അനുവദിച്ച തുക

അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അനുവദിച്ച തുക

പെന്‍ഷന്‍

2267

1,78,61,160/-

2290

1,50,00,500/-

2146

1,57,02,000/-

കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍

61

2,47,000/-

87

2,62,250/-

138

5,27,500/-

മരണാനന്തര സഹായം

71

37,50,000/-

136

31,00,000/-

183

96,00,000/-

ചികിത്സാ ധനസഹായം

53

2,59,470/-

32

1,67,049/-

32

3,07,228/-

വിവാഹ ധനസഹായം

9

45,000/-

53

2,65,000/-

78

3,90,000/-

പ്രസവാനുകൂല്യം

3

15,000/-

10

50,000/-

15

75,000/-

വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡ്

95

1,47,500/-

88

1,41,500/-

95

1,53,500/-

ഓണം അലവന്‍സ്

16892

3,76,92,000/-

18979

5,18,39,400/-

22667

7,34,00,000/-

1991>ലെ ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കല്‍

40

71,419/-

26

67,154/-

4

17,235/-

ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കല്‍

 

 

10

12,243/-

32

49,449/-

ആകെ

 

6,00,88,549/-

 

7,09,05,096/-

 

10,02,21,912/-


വിതരണം ചെയ്ത ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 2015-16

Sl. No.

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അനുവദിച്ച തുക

1

പെന്‍ഷന്‍

2282

1,88,08,000

2

കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍

157

8,29,500

3

മരണാനന്തര സഹായം

189

98,97,850

4

ചികിത്സാ ധനസഹായം

86

6,98,890

5

വിവാഹ ധനസഹായം

119

5,95,000

6

പ്രസവാനുകൂല്യം

18

90,000

7

വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡ്

98

1,85,000

8

ഓണം അലവന്‍സ്

22677

11,19,60,800

9

ഒറ്റത്തവണ സ്‌കോളർഷിപ്പ്

85

8,75,000

10

ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കല്‍

67

98,978

ആകെ

14,40,39,018

 

വിതരണം ചെയ്ത ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ 2016 – 17

ആനുകൂല്യങ്ങള്‍

 

അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

അനുവദിച്ച തുക

പെന്‍ഷന്‍

2267

1,78,61,160/-

കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍

61

2,47,000/-

മരണാനന്തര സഹായം

71

37,50,000/-

ചികിത്സാ ധനസഹായം

53

2,59,470/-

വിവാഹ ധനസഹായം

9

45,000/-

പ്രസവാനുകൂല്യം

3

15,000/-

വിദ്യാഭ്യാസ അവാര്‍ഡ്

95

1,47,500/-

ഓണം അലവന്‍സ്

16892

3,76,92,000/-

1991>ലെ ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കല്‍

40

71,419/-

ക്ഷേമനിധി അംഗത്വം അവസാനിപ്പിക്കല്‍

 

 

ആകെ

 

6,00,88,549/-