സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വിൽപ്പനക്കാരുടേയും സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്.
വായിക്കുക

അറിയിപ്പുകള്‍

അർഹതാ മാനദണ്ഡം – ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള അംഗങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ദിവസമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയരാകുമ്പോൾ

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം – ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ നിന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട ഫോം വാങ്ങി പൂരിപ്പിച്ച് ഡിസ്ചാർജ്ജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ചികിത്സാ രേഖകൾ എന്നിവ സഹിതം ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസർക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

CHIEF MINISTER

PINARAYI VIJAYAN

FINANCE MINISTER

K N BALAGOPAL

CHAIRMAN

P R JAYAPRAKASH

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

S KARTHIKEYAN IAS

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ഏജന്റുമാരുടേയും വില്പനക്കാരുടേയും ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്

57575

അംഗസംഖ്യ

26986500

പെൻഷൻ

9415540

ധനസഹായം

172500

സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ