വിവാഹധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം   – 5,000/- രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം – മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള വനിതാ അംഗങ്ങളുടേയും അംഗങ്ങളുടെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺമക്കളുടേയും വിവാഹച്ചെലവിനായാണ് ഈ […]

ചികിത്സാധനസഹായം

ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം – പരമാവധി 20,000/- രൂപ അർഹതാ മാനദണ്ഡം – ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു വർഷമെങ്കിലും തുടർച്ചയായി അംശാദായം അടച്ചിട്ടുളള അംഗങ്ങൾക്ക്  അഞ്ച് ദിവസമോ അതിൽ […]