• ക്ഷേമനിധി പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യ 50 രൂപയാണ്. വരിസംഖ്യ ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. മൂന്നു മാസത്തെ വരിസംഖ്യ മുൻകൂറായും അടയ്ക്കാവുതാണ്.
  • വരിസംഖ്യ അടച്ച രസീത് ഹാജരാക്കി അംഗങ്ങൾക്കായുള്ള പാസ്ബുക്കിൽ ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ നിന്നും പതിപ്പിച്ചു വാങ്ങാവുതാണ്.