എല്ലാ വർഷവും സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന തുക ഓണം അലവൻസ്് ഇനത്തിൽ ക്ഷേമനിധി  അംഗങ്ങൾക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അനുവദിച്ചു വരുന്നു.