ഭാഗ്യക്കുറി വിൽപ്പനക്കാർക്ക് സൗജന്യ യൂണിഫോം നൽകുന്ന പദ്ധതി, അംഗപരിമിതരായ ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക്് മുച്ചക്ര വാഹനം നൽകുന്ന പദ്ധതി.